Har din bedrift utslipp av avløpsvann og sliter med å tilfredsstille myndighetenes krav til tungmetallutslipp? NOVATEK A.S har løsningen med egenutviklede kundetilpassede restmetallfilter basert på selektive ionebyttere. Dette har f. eks løst problemet med utslipp av molybden for en rekke bedrifter som har avløpsvann fra beising av rustfritt stål. Enkelt å installere, krever lite plass og håndtering.

Selektiv ionebytting

Selektiv ionebytting av tungmetaller benyttes innenfor en rekke områder i industrien der rest innholdet av tungmetaller er for høyt til å overholde myndighetenes krav. En forutsetning er at avløpsvannet/væsken ikke inneholder sterke kompleks-forbindelser slik som cyanid, EDTA og NTA, da disse vil binde metallene slik at de ikke kan opptas av den selektive ionebyttermassen. I tillegg kan det være nødvendig å justere pH-verdien før ionebytteranlegget slik at man er sikker på at metallene foreligger i løst form og ikke som partikler.
 
Et komplett anlegg bør ha et forfilter for å fjerne suspendert stoff. Det forfiltrerte, (og evt. pH-justerte), avløpsvannet som kun inneholder løste metaller pumpes til en eller flere filterkolonner med spesialtilpasset og regenerert selektiv ionebyttermasse. Alle divalente metaller som f.eks. kobber, nikkel, bly og sink tas opp i den selektive ionebyttermassen. Alle salter slik som kalsium, natrium, klorid og sulfat passerer imidlertid uhindret gjennom ionebyttermassen uten å belaste denne. Derfor vil ionebyttermassen ha lang driftstid mellom hver regenerering.
LC prinsipp
 
Den selektive ionebyttermassen plukker tungmetaller og avgir H+ noe som gjør det behandlede vannet surt og må etterjusteres i et pH-justeringstrinn eller via et mineraliseringsfilter før utslipp.

Når vannet ikke lenger blir surt eller en vannanalyse viser at massen er mettet og ikke lenger opptar metaller må denne regenereres. Kundene har alltid en reservepatron. Regenerering utføres ved å sende inn den mettede kolonnen i spesialemballasje til NOVATEK A.S
lc10 kasselc010 i kasse

Erfaringstall viser at selektive ionebytteranlegg kan ta opp fra 25 – 50g metall pr liter ionebyttermasse. Væskens totale saltinnhold, pH-verdi og driftshastighet har også en vesentlig innflytelse på kapasiteten.

Det er fullt mulig å redusere inneholdet av divalente metaller i en væske til under 0,1 mg/l pr metall ved hjelp av selektive ionebyttere dersom anlegget passes og vedlikeholdes riktig.