Norge er et land som i stor grad består av fjell og daler. Dette medfører at det må bygges mye tunneler når veinettet skal utbygges eller oppgraderes. Norge er faktisk et av landene i Europa som bygger mest veitunneler. I tillegg bygges det tunneler ved kraftutbygging. Det er mange utfordringer knyttet til denne tunnelbyggingen, blant annet gjelder dette vannforbruket.

Det forbrukes vann i store mengder i løpet av tunnelbyggingen, spesielt i borefasen. Maskiner og borerigger skal kjøles, og det injiseres kjemikalier og vann i sprekker for å tette dem. Myndighetene setter strenge krav til innholdet av forurensinger i vannet som slippes ut etter bruk. NOVATEK kan hjelpe til med å overholde disse kravene.

 

Totalservice

NOVATEK er et service- og konsulentselskap som utfører hele spekteret av vannrensetjenester. Vi er et rådgivende organ, vi prosjekterer og bygger vannrenseanlegg, og vi har en godt utbygd analyseordning for avløpsvann. NOVATEK har flere hundre fornøyde kunder, i mange bransjer, inkludert tunnelbyggingsbransjen.

Våre folk har opptil 35 års erfaring innen vannrensing. Vi benytter mer enn gjerne vår ekspertise til å hjelpe ditt firma. Kontakt oss i dag for en uforpliktende vannprat.

 

Prøvetaking

Myndighetene krever at utslipp dokumenteres med hensyn på innhold av forurensinger. Dette gjelder også tunnelvann, og her er ofte innholdet av suspendert stoff (SS) en viktig parameter.vannprovetaker liten

NOVATEK har lang erfaring i analyse av avløpsvann. Vi kan tilby en totalløsning på vannprøver, der vi tar av oss av alt fra installering av prøvetaker, henting av vannprøver, samt oversendelse av analyseresultatene. NOVATEK har over hundre kunder i vårt analysesystem for akkrediterte egenkontrollanalyser.

NOVATEK samarbeider med et akkreditert laboratorium som utfører førsteklasses analyser. Avtalen vår garanterer at resultatene av analysen skal være i hende hos kunde en uke etter at vi har mottatt prøven til våre lokaler i Oslo. Siden vi har så mange kunder under analyseordningen vår er vi i stand til å tilby en svært konkurransedyktig pris.

NOVATEK anbefaler å installere en automatisk prøvetaker. Fordelen med dette er at man sikrer en mest mulig representativ prøve. Prøvetakeren er innstilt på forhånd til å ta ut et bestemt volum av avløpsvannet basert på mengden avløpsvann. Dette skjer over en måned eller en uke, og man kan i etterkant dermed ta ut en prøve som representerer gjennomsnittet av avløpsvannet over henholdsvis en uke eller en måned. 

Vannmålere

NOVATEK leverer også vannmålere - enheter som registrerer vannforbruket, eller mengden vann som ender opp som avløpsvann. Dette er nyttig av mange grunner, og er også påkrevd av ytre instanser i mange tilfeller.

Utfelling av partikulært materiale

Det er vanlig å bruke forskjellige tetningsmidler under byggingen, og flere av disse inneholder mikrosilika der partiklene ofte er mindre enn 1 m. For å filtrere ut så små partikler direkte må man benytte membranteknikk, som er kostbart når vannmengdene er så store som i tunnelbygging.

Et alternativ til dette er utfelling av de små partiklene i større klumper (fnokker). NOVATEK har gode erfaringer med slik utfelling.

Utfelling flokkulering

Bildeserien viser en utfelling av små partikler i typisk tunnelvann. Vannet har vært tilsatt et injeksjonsstoff til tetting av sprekker, som består av mikro silika, der 90 % av partiklene er mindre enn 1 m. Bildet i midten viser hva som skjer sekunder etter at blandingen har blitt tilsatt fellingsmiddel.

I dag brukes som oftest flytende fellingskjemikalier som finnes i et stort antall varianter og som har ulike egenskaper. Ved forsøk i laboratoriet finner man den rette typen og indikasjon på kjemikalieforbruk.
Fellingskjemikaliene sørger for at slampartiklene (fnokkene), som dannes av de utfelte forurensingene danner større klumper, som faller raskere til bunnen. Slik kjemikalier er et vanlig tilsetningsstoff til fellingsprosesser nettopp på grunn av denne egenskapen.
Flere typer fellingskjemikalier vil bli brukt hvis forsøk viser bedre egenskaper.

Filtrering

En annen veldig nyttig teknikk i rensing av tunnelvann er sandfiltrering. NOVATEK har erfaring med bruk av kontinuerlige sandfilter til bruk på denne typen anlegg.sandfilter litenNedenfor er vist en type som har lav byggehøyde. Det finnes også sirkulære filtertyper som er høyere, men som tar mindre gulvplass.
NOVATEK kan levere og har erfaring med begge typer sandfiltersystemer.

Sandfiltrene er selvrensende, det vil si at sanden vaskes kontinuerlig med rent vann. Dette skjer i den øverste delen av filteret, som sett på bildet ovenfor. Siden filteret vaskes kontinuerlig, kan det også være i drift kontinuerlig, man slipper med andre ord stopp pga vasking. Sandfiltrene egner seg til å filtrere ut grove partikler fra avløpsvannet, samt til å fjerne restfnokker fra utfelling som ikke har sedimentert i sedimenteringsbassenget.

Tester

NOVATEK har eget laboratorium og testmuligheter i våre lokaliteter på Skytta ved Gjelleråsen. Dette gjør at vi kan kjøre tester på avløpsvannet før man dimensjonerer og går til bestilling av et anlegg. Testen kan enten utføres hos NOVATEK, hos en av våre partnere, eller vi kan transportere testanlegget til deg som kunde. Hva som er teknisk/økonomisk mest optimalt avgjør dette valget.

Under testen kan man også prøve ut ulike fellingskjemikalier dersom felling er nødvendig. Mengden kjemikalier som må doseres kan dermed finnes nøyaktig, slik at man på forhånd har kartlagt hva anlegget vil koste i drift.

 

NOVATEK er norsk representant for Nobel s.r.l, et italiensk selskap som har bygd vannrensingsanlegg i ca 20 år. De leverer førsteklasses omvendt osmose anlegg, som egner seg svært godt til avsalting av vann. Omvendt osmose anleggene kan leveres montert i containere, slik at de er totalt mobile.

 

Referanser

NOVATEK har mange gode referanser på diverse vannbehandlingsanlegg vi har levert. Blant annet har vi levert anlegg til NCC og Veidekke, som omfatter automatiske prøvetakere, pH- måle og reguleringsutstyr, turbiditetsmålere, vannmålere, røreverk, doseringspumper, statiske miksere ++, samt komplette renseanlegg. 

lamellseparator litensedimentering litenborerigg sedimentering liten

Kontakt oss!

Kontakt oss gjerne for videre framdrift på prosjektet.
Vi deler gjerne våre erfaringer med deg som kunde