Opp

 

Søk

 

TJENESTER

Service

Drift og vedlikehold av vannrenseanlegg kan by på kompliserte problemer. Ofte kreves det lang erfaring og god innsikt for å få til et godt renseresultat. NOVATEK’s serviceteam har lang erfaring med drift og service av vannrenseanlegg, og vi har en landsdekkende serviceordning der vi gjennomfører nødvendig service og oppdateringer på eksisterende anlegg. 

 

 

NOVATEK har  serviceordning med ca 150 mindre og større renseanlegg. Vi har i staben folk med mer enn 25 års erfaring på service, og helt siden starten i 1989 har vår innstilling vært at god service er en forutsetning for et godt kundeforhold. Vi satser på å holde oss orientert om det nyeste innen faget og på å bringe dette videre til våre kunder. Vi har dessuten reservedeler på lager til de fleste typer industrirenseanlegg  som eksisterer på markedet i dag. For øvrig skaffer vi det meste av reservedeler og utstyr i løpet av kort tid gjennom vårt store nettverk av forbindelser i bransjen.  Vi kan tilby hurtig service  til en svært konkurransedyktig pris. 

HVILKE FORDELER HAR BEDRIFTENE AV EN SERVICEAVTALE MED NOVATEK ? 

En servicemedarbeider fra NOVATEK vil sjekke anleggets funksjon ved hvert servicebesøk, og skrive en arbeidsrapport over anleggets tilstand.

NOVATEK lærer å kjenne anleggene og de personer som betjener eller arbeider med renseanleggene, slik at rett person blir kontaktet dersom feil oppstår i anleggene. Dette kan vise seg å være av stor betydning, da et renseanlegg ofte består av så mange deler at det er vanskelig for en som ikke kjenner forholdene å vite hva som er feil.

NOVATEK legger vekt på god kommunikasjon med driftspersonellet  i forbindelse med servicebesøkene slik at problemer og spørsmål angående anleggene kan avklares. I tillegg holder vi oss à jour med nytt og bedre utstyr og kjemikalier som kommer på markedet, samt nye renseprosesser, og kan orientere våre kunder om dette. Dette gjør at bedriftene får en kontinuerlig opplæring av personellet som betjener renseanlegget.

 NOVATEK har god kontakt innen bransjen, og ofte viser det seg at vi kan formidle erfaringer med systemer fra en bedrift til en annen, slik at flere kan dra nytte av disse erfaringene for å bedre rensekvaliteten i sine anlegg.

Mye av arbeidet vi utfører er såkalt forebyggende arbeid. Å drive et så komplisert prosessteknisk anlegg som det overflatebehandlingsindustrien bruker for å behandle sitt avløpsvann, er en vanskelig oppgave og krever mye av driftsoperatøren og de maskinelle komponenter i anlegget.

En driftsstans på få timer kan få store konsekvenser for renseanleggets funksjon. Det er f.eks hele tiden av stor betydning at måle- og analyseutstyret som benyttes gir korrekte målinger, og styrer etter dette.

Elektroder som er feil kalibrert kan være en direkte årsak til at mange bedrifter ikke klarer å oppfylle myndighetenes krav. Ved at avløpsvannets pH-verdi ligger utenfor det tillatte området risikerer man også korrosjonsskader på ledningsnettet, og dersom utslippet går til kommunalt renseanlegg kan dette her medføre forstyrrelser og nedsatt effekt.