Opp

 

Søk

 

 

 

IPPC DIREKTIVET og BAT

1. Hva er IPPC direktivet ?

2. Hva betyr dette for bedrifter i overflatebehandlingsbransjen ?

3. Hva innebærer BAT ?

 

4. IPPC & NOVATEK AS

 

 

1. IPPC står for Integrated Pollution Prevention & Control.

 

Formålet med IPPC-direktivet er å samle regulering av alle forurensende utslipp til luft, vann og jord fra én og samme virksomhet i én tillatelse, gitt av én myndighet. Ved dette skal man oppnå en mer helhetlig vurdering og regulering av den samlede forurensningsbelastningen forårsaket av en virksomhet, og derigjennom en bedre beskyttelse av miljøet.

 

2. Direktivet gjelder for alle overflatebehandlingsbedrifter der det samlede volumet av prosessbad overstiger 30 m³. Avfettingsbad og skyllebad regnes ikke som en del av prosessbadene.  All bedrifter som faller inn under bestemmelsene plikter å gjennomføre en total evaluering av egen bedrift som beskriver hvor, når og hvordan BAT skal implementeres i prosessen.

 

Det er et krav at alle berørte bedrifter skal benytte BAT teknikker innen slutten av  2007.

 

Hva som er BAT for de ulike produksjoner innen overflatebehandlingsbransjen er beskrevet i et BREF (Bat Reference dokument). Her beskrives hvilke teknikker som anses for å være BAT for de enkelte produksjoner og produksjonssteg.

 

3. BAT - Står for Best Available Techniques

 

B : Best. Med Best menes den til enhver tid mest effektive metode for å beskytte miljøet.

 

A: Available. Med Available menes løsninger som er utviklet i størrelse og antall for aktuell industri, og på en slik måte at de fungerer godt, samt er økonomisk og teknisk akseptable.

 

T: Techniques. Med Techniques menes både benyttede teknikker, prosjektering, montasje, drift &vedlikehold samt oppfølging.

 

4.  IPPC og NOVATEK AS

NOVATEK AS har over lengre tid arbeidet for å få en konkret oversikt over hva IPPC direktivet betyr for de ulike aktører og produksjoner innen overflate - behandlingsbransjen.

 

NOVATEK AS ønsker å tilby tjenester knyttet til den enkelte bedrifts evaluering av egen prosess, samt å forslå løsninger som vil sikre at bedriften kommer innefor de krav myndighetene stiller i forhold til IPPC direktivet og BAT teknikker.